محل شهر بابک - استان کرمان
کارفرما سازمان نوسازی مدارس کشور
حدود مشخصات پنج هزار متر مربع ساختمان اصلی با اسكلت بتن آرمه و ده هزار متر مربع آماده سازی ومحوطه سازی 
نظارت معاونت فنی و اجرائی
مبلغ اولیه -/15،000،000،000 ریال
مبلغ نهایی -/15،000،000،000 ریال
سال شروع 1374
سال پایان 1378
وضعیت تحویل قطعی گردیده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.