محل شیراز - استان فارس
کارفرما وزارت کشاورزی
حدود مشخصات بيست هزار مترم ربع ساختمان كارخانه وساختمانهای جنبی با اسكلت فلزی و پنجاه هزار مترمربع آماده سازی و محوطه سازی
نظارت دفتر مهندسی ساختمان و تاسیسات
مبلغ اولیه -/30،000،000،000 ریال
مبلغ نهایی -/30،000،000،000 ریال
سال شروع 1369
سال پایان 1373
وضعیت تحویل قطعی شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است