محل مهرشهر كرج – استان تهران
کارفرما شرکت ساختمانی معلم
حدود مشخصات اجرای كامل عملیات ساختمانی و تاسيسات شش بلوک مجتمع آپارتمانی شامل 96 واحد آپارتمان با اسكلت بتن آرمه به مساحت پانزده هزار متر مربع
نظارت دفتر فنی شرکت ساختمانی معلم
مبلغ اولیه -/15،000،000،000 ریال
مبلغ نهایی -/15،000،000،000 ریال
سال شروع شهریور 1380
سال پایان شهریور 1382
وضعیت مورد بهره برداری قرار گرفته است