محل فرمانیه - تهران
کارفرما سرمایه گذاری شرکت دناوار
حدود مشخصات پنج واحد آپارتمان در هفت طبقه، با زيربنای دوهزار و پانصد متر مربع اسكلت فلزی
نظارت دفتر فنی شرکت دناوار
مبلغ اولیه -/50،000،000،000 ریال
مبلغ نهایی -/50،000،000،000 ریال
سال شروع 1386
سال پایان -
وضعیت بهره برداری گردیده