محل جزیره کیش
کارفرما بانک ایران و اروپا
حدود مشخصات اجرای كامل ساختمان شامل شعبه، طبقات اداری و پارکینگ بوده که درسطحی به مساحت نزدیک به 4000 متر مربع درزمینی به مساحت 2000 متر مربع با اسکلت فلزی با نمای مدرن آلومینیومی و سیستم های سرمایشی
نظارت دفتر فنی بانک
مبلغ اولیه -/50،000،000،000 ریال
مبلغ نهایی -/50،000،000،000 ریال
سال شروع دی 1385
سال پایان -
وضعیت بهره برداری گردیده