محل کهریزک - تهران
کارفرما وزارت کشاورزی
حدود مشخصات ده هزار متر مربع ساختمان اصلی سردخانه و ساختمانهای جانبی با اسكلت فلزی و چهل هزار متر مربع آماده سازی و محوطه سازی
نظارت دفتر مهندسی ساختمان و تاسیسات
مبلغ اولیه -/14،000،000،000 ریال
مبلغ نهایی -/14،000،000،000 ریال
سال شروع 1372
سال پایان 1376
وضعیت به علت عدم تامین اعتبار به استناد ماده 48 پیمان، قرارداد فسخ گردید