محل تهران
کارفرما دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
حدود مشخصات 50،000 مترمربع نما کرتین وال ، ورق آلکوباند BMS ، موتورخانه مرکزی
نظارت مهندسین مشاور آتک
مبلغ اولیه -/320،000،000،000 ريال (بر اساس فهرست بهای سال 1387)
مبلغ نهایی -/800،000،000،000 ريال (با احتساب تعدیل)
سال شروع دی 1388
سال پایان بهمن 1400
وضعیت درحال بهره برداری