محل جم - استان بوشهر
کارفرما شرکت نفت و گاز پارس جنوبی - مدیریت طرح های غير صنعتی
حدود مشخصات اجرای كامل عمليات ساختمانی وتاسيساتی بيست وهفت بلوک مجتمع آپارتمـانی با اسكلت بتنی به مساحت سی هزار مترمربع و محوطه سازی مربوطه به مساحت چهل هزار مترمربع
نظارت مهندسین مشاور آتک
مبلغ اولیه -/34،500،000،000 ریال
مبلغ نهایی -/80،000،000،000 ریال (بر اساس فهرست بهای 1380)
سال شروع آبان 1381
سال پایان امرداد 1384
وضعیت درحال بهره برداری