محل تهران
کارفرما دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
حدود مشخصات ده هزار تن اسکلت فلزی پیچ و مهره ای
نظارت مهندسین مشاور آتک
مبلغ اولیه -/160،000،000،000 ریال
مبلغ نهایی -/200،000،000،000 ریال
سال شروع اسفند 1394
سال پایان مهر 1397
وضعیت تحویل موقت این قرارداد پس از نصب و در قرارداد دیگری صورت پذیرفته است.