محل تهران
کارفرما دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
حدود مشخصات به متراژ 50،000 مترمربع
نظارت مهندسین مشاور آتک
مبلغ اولیه -/350،000،000،000 ریال
مبلغ نهایی -/200،000،000،000 ریال
سال شروع اسفند 1394
سال پایان مهر 1397
وضعیت با اعمال ماده 48 شرایط عمومی پیمان از سوی کارفرما به قرارداد یاد شده خاتمه داده شد