محل یوسف آباد - تهران
کارفرما سرمایه گذاری شرکت دناوار
حدود مشخصات بيست و چهار واحد آپارتمان در ده طبقه با زير بنای سه هزار متر مربع اسكلت فلزی ونمای سنگ و شيشه و تاسيسات مربوطه
نظارت دفتر فنی شرکت
مبلغ اولیه -/20،000،000،000 ریال
مبلغ نهایی -/20،000،000،000 ریال
سال شروع 1373
سال پایان 1378
وضعیت کلیه واحدها به خریداران منتقل و مورد بهره برداری قرار گرفته است.