محل منطقه آزاد چابهار
کارفرما سازمان منطقه آزاد چابهار
حدود مشخصات هزار و هشتصد متر مربع زيربنا شامل دو دستگاه ساختمان آتش نشانی و تعمیرگاه مركزی
نظارت دفتر فنی سازمان منطقه آزاد
مبلغ اولیه -/4،000،000،000 ریال
مبلغ نهایی -/4،000،000،000 ریال
سال شروع 1379
سال پایان 1381
وضعیت مورد بهره برداری قرار گرفته است