محل سلماس - آذربایجان غربی
کارفرما سازمان نوسازی مدارس کشور
حدود مشخصات ده هزار متر مربع ساختمانهای خوابگاه، سالن غذاخوری با اسكلت بتنی و پنجاه هزار متر مربع آماده سازی و محوطه سازی
نظارت معاونت فنی و اجرائی
مبلغ اولیه -/20،000،000،000 ریال
مبلغ نهایی -/20،000،000،000 ریال
سال شروع 1371
سال پایان 1378
وضعیت تحویل قطعی گردیده و مورد بهره برداری قرار گرفته است