محل بوشهر - استان بوشهر
کارفرما مدیریت نوسازی مدارس بوشهر
حدود مشخصات ده هزار متر مربع ساختمانهای اداری، خوابگاه، سالن غذاخوری، آزمايشگاه و …. با اسكلت بتنی و چهل هزار متر مربع آماده سازی
نظارت اداره كل نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس استان بوشهر 
مبلغ اولیه -/25،000،000،000 ریال
مبلغ نهایی -/25،000،000،000 ریال
سال شروع 1363
سال پایان 1369
وضعیت تحویل قطعی گردیده و مورد بهره برداری قرار گرفته است