محل بمپور – استان سيستان و بلوچستان
کارفرما شرکت ساختمان های آموزشی
حدود مشخصات هفت هزار متر مربع ساختمانهای اداری، خوابگاه، غذاخوری، سرپرستی، نگهبانی و … با اسكلت بتن آرمه وسی هزار مترمربع آماده سازی و محوطه سازی
نظارت مهندسين مشاور باوند (مرحله اول) معاونت فنی واجرائی سازمان نوسازی مدارس كشور (مرحله دوم)
مبلغ اولیه -/15،000،000،000 ریال
مبلغ نهایی -/15،000،000،000 ریال
سال شروع 1373
سال پایان 1377
وضعیت تحویل قطعی گردیده و مورد بهره برداری قرار گرفته است