محل خورموج - استان بوشهر
کارفرما مجری طرح های بيمارستانی – وزارت مسكن و شهرسازی
حدود مشخصات یک هزار و پانصد متر مربع منـازل مسكونی و مجردی و متاهلی پزشكان با اسكلت بتن آرمه وتاسيسات مربوطه در محل بيمارستان
نظارت مهندسین مشاور ماندان
مبلغ اولیه -/5،000،000،000 ریال
مبلغ نهایی -/5،000،000،000 ریال
سال شروع 1374
سال پایان 1376
وضعیت تحویل قطعی گردیده و مورد بهره برداری قرار گرفته است