محل خورموج – استان بوشهر
کارفرما وزارت مسكن وشهرسازی – مجری طرح های بيمارستانی
حدود مشخصات ده هزار متر مربع ساختمانهای اصلی و جانبی بااسكلت بتن آرمه و شصت هزار متر مربع آماده سازی و محوطه سازی
نظارت مهندسین مشاور ماندان
مبلغ اولیه -/30،000،000،000 ریال
مبلغ نهایی -/30،000،000،000 ریال
سال شروع 1368
سال پایان 1375
وضعیت تحویل قطعی شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است