محل تهران
کارفرما دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
حدود مشخصات ده هزارتن اسکلت فلزی پیچ ومهره ای
نظارت مهندسین مشاور آتک
مبلغ اولیه -/159،000،000،000 ریال
مبلغ نهایی -/199،000،000،000 ریال
سال شروع تیر 1390
سال پایان امرداد 1393 (طولانی شدن مدت پیمان ناشی از اعمال ماده 48 در اواخر سال 90 و دعوت مجدد از پیمانکار جهت ادامه عملیات در آبان 92)
وضعیت تحویل داده شده