محل تهران
کارفرما دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
حدود مشخصات ده هزارتن اسکلت فلزی پیچ ومهره ای  
نظارت مهندسین مشاور آتک
مبلغ اولیه -/120،000،000،000 ريال
مبلغ نهایی -/132،000،000،000 ريال
سال شروع دی 1388
سال پایان خرداد 1390
وضعیت خاتمه یافته - تحویل داده شده