محل کوهپایه - کرمان
کارفرما سازمان نوسازی مدارس کشور
حدود مشخصات پانزده هزار متر مربع ساختمانهای غذاخوری، سكوهای چادر، سريداری، سرويس های بهداشتی، نانوايی، استاديوم ورزشی وهفت هكتار آماده سازی و محوطه سازی 
نظارت معاونت فنی و اجرائی
مبلغ اولیه -/10،000،000،000 ریال
مبلغ نهایی -/10،000،000،000 ریال
سال شروع 1376
سال پایان 1380
وضعیت تحویل قطعی گردیده و مورد بهره برداری قرار گرفته است