محل خورموج – استان بوشهر
کارفرما سازمان مسكن و شهرسازی استان بوشهر
حدود مشخصات آماده سازی اراضی و انجام تاسيسات زيربنائی وشهری به مساحت پنجاه هکتار
نظارت دفتر فنی سازمان مسکن و شهر سازی
مبلغ اولیه -/15،000،000،000 ریال
مبلغ نهایی -/15،000،000،000 ریال
سال شروع 1371
سال پایان 1372
وضعیت تحویل قطعی گردیده