محل مرودشت - استان فارس
کارفرما شرکت ساخامان های آموزشی
حدود مشخصات هشت هزار و پانصد متر مربع ساختمانهای اداری، خوابگاه، غذاخوری سرپرستي، سرايداری، نگهبانی و … با اسكلت بتن آرمه و چهل هزار متر مربع آماده سازی ومحوطه سازی
نظارت مهندسين مشاور باوند (مرحله اول) معاونت فنی واجرائی سازمان نوسازی مدارس (مرحله دوم)
مبلغ اولیه -/20،000،000،000 ریال
مبلغ نهایی -/20،000،000،000 ریال
سال شروع 1368
سال پایان 1372
وضعیت تحویل قطعی گردیده و مورد بهره برداری قرار گرفته است